Home

East Rand Shotgun Group – a group where the passion of shotgunning is enjoyed and shared.

MISSIE
Om ’n haelgeweergroep op die been te bring wat tot voordeel van sy lede aktiwiteite organiseer met betrekking tot die skep van haelgeweerjag- en opleidingsgeleenthede, die jag van jagvoëls en die beoefening van kleiteikenskiet. Ons Groep in Gestig op September 4, 2008

DOELWITTE
Oorhoofse doelwitte

Om noue samewerking tussen die jagter, die wildboer, grondeienaars, leweransiers (ammunisie en vuurwapens), die wetgewer en relevante natuurbewaringsinstansies te bevorder en aan te moedig,
Om die gedragskode van die SAJWV, NSA en van SA Vlugskuts getrou na te kom,
Om as jagters met ’n navolgingswaardige waardestelsel beoordeel te word,
Om deur middel van kennis van jagvoëls, jagtegnieke en -metodes, van vuurwapengebruik en – veiligheid, en die relevante wette en ordonnansies t.o.v. natuurbewaring te bevorder en eie belange as jagters te beskerm
Om ’n omgewing te skep waarin lede hulle liefhebbery van voëljag as sport met vrymoedigheid en bekostigbaar kan bedryf.

 

 

Skietbaan aangeleenthede
Die hoofskietverteenwoordiger (Oosrandtak), ORHG-skietverteenwoordiger en die voorsitter (Oosrandtak) sal met die plaaslike kommando en privaateienaars die nodige onderhandeling tref ten opsigte van reëls/baanorders en instandhouding van die haelgeweerskietbaan.

Hulle sal ook die nodige dokumentasie, vrywarings en reëls bekom en voor lê aan die uitvoerende komitee vir goedkeuring. Alle dokumentasie sal in duplikaat voltooi word en deur beide partye onderteken word en in die konstitusie opgeneem word en die duplikaat aan die ander party oorhandig word vir veilige bewaring. Die ooreenkomste is geldig vir een jaar van af ondertekening.
Alle ORHG-lede mag aan intertakskietaktiwiteite deelneem
Baanfooie vir die haelgeweergroep (kleiteikenskietbaan) sal mettertyd bepaal word en aangepas word soos benodig, afhangend van beskikbaarheid van bane.

This group provides Shotgun, Clay shooting, Hunting and Fowl Meat processing training as well as organized shoots and hunts to paid up members

Bestuursdokument Oosrand Haelgeweergroep

  BUNDEL VAN BESTUURSDOKUMENTE OOSRAND HAELGEWEERGROEP 28 November 2013 INHOUD 1.   Agtergrond 1.1 Hoekom ’n Haelgeweergroep ? 1.2 Orde-Reëling: Die Haelgeweergroep en die Britstak SAJWV 1.3 Skietbaanaangeleenthede 2. Missie 3. Doelwitte 3.1 Oorhoofse Doelwitte 3.2 Spesifieke Doelwitte 4. Lidmaatskap 5. Ledegelde en Baanfooie 6. Bestuurskomponent 6.1 Portefeuljes 6.2 Persoonlikheidskenmerke van Portefeuljehouers 6.3 Portefeulje Beskrywing: …

View page »

Shotgun Basics

Shotgun Basics Adopting the Correct Shooting Clay-pigeon-shooting-basics Too many Misses    

View page »

Shotgun Data Page

Shotgun Chokes Shotgun Shells Shot Qty Shotgun Ballistics Clay Pigeon Flight            

View page »